اتحادیه حق العملکاران میوه و تره بار تهرانمنبع: اتحاديه

نوع: خبر

موضوع: دادنامه مورخ 1400/08/12 شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مطالبه مالیات ناشی از تراکنش های بانکی به همراه نامه پیوست