اتحادیه حق العملکاران میوه و تره بار تهرانمنبع: اتحاديه

نوع: خبر

موضوع: ارسال دورنگار از بازرسی کل کشور در مورد بررسی حجره های نبشی و متن صورت جلسه که به پیوست ارسال می گردد. لطفا نشر حداکثری