اتحادیه حق العملکاران میوه و تره بار تهرانمنبع: اتاق اصناف تهران

نوع: خبر

موضوع: اجراء پروتکلهای بهداشتی در سطح واحد های صنفی