اتحادیه حق العملکاران میوه و تره بار تهرانمنبع: اداره ماليات

نوع: خبر

موضوع: عدم معافیت مالیات و عوارض ارزش افزوده بر الوار و چوب اره شده و تراش خورده و تخته و سایر موارد از این قبیل ، ضمن تاکید بر بخشنامه مورخ ۲۳/ ۱۲/ ۱۳۹۶ با پیوست نامه های مورخ ۱۸/ ۱۰/ ۹۸ و نیز ۱۱/ ۲/ ۱۳۹۷